VKBS title6

Vilniaus krašto bajorų sąjungos įstatai

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Lietuvos bajorija, valdžiusi ir gynusi Lietuvos valstybę, susiformavo daugiau nei prieš 600 metų.Vilniaus krašto bajorų sąjunga (toliau - VKBS) yra teisėta Lietuvos bajorystės paveldo perėmėja.
1.2. VKBS savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais bei kitais teisės aktais ir šiais VKBS įstatais.
1.3.VKBS yra juridinis asmuo. Jis gali turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose, antspaudą, herbą, vėliavą ir kitą simboliką.
1.4. VKBS tikslas koordinuoti narių veiklą, atstovauti ir tenkinti jų interesus, juos ginti. VKBS teisinė forma - asociacija.
1.5. VKBS veikia Lietuvos teritorijoje. VKBS buveinės adresas keičiamas 2/3 Tarybos narių balsų dauguma
1.6. VKBS steigiama neribotam laikui. VKBS turi teisę gauti bei teikti paramą, teikti labdarą.

2. Veiklos tikslai

2.1. Skatinti pagarbą ir meilę Lietuvos valstybei, tautai, jos istorijai, kalbai, kultūrai, šeimai. Puoselėti Lietuvos dvasinį atgimimą, krikščioniškąsias vertybes. Populiarinti Lietuvos Karalystės ir LDK bajorijos istorinį paveldą, tradicijas. Gaivinti Lietuvoje teisingumo, garbės, orumo, kilnumo ir pareigos principus.
Sąjungos veiklos sritys apima praeities tyrinėjimus - genealogiją, heraldiką, bajorijos ir dvarų kultūros paveldą, kultūrinių renginių organizavimą, VKBS veiklos populiarinimą, ryšių su LBKS ir kitomis giminingomis asociacijomis plėtojimą, leidybos veiklą.

3. VBKS nariai

3.1. Nariais gali būti pilnamečiai asmenys, pripažįstantys VKBS įstatus, įgyvendinantys VKBS veiklos programą ir mokantys nario mokestį. Į narius priimami legitimuoti asmenys, pateikę » prašymą ir bajorišką kilmę įrodančius dokumentus.
3.2. VKBS nariai turi teisę dalyvauti VKBS veikloje, balsuoti, būti renkami į valdymo organus, naudotis VKBS teikiamomis paslaugomis, susipažinti su VKBS dokumentais ir gauti informaciją apie VKBS veiklą, išstoti iš VKBS, apie tai raštu informuojant VKBS Tarybą
3.3. VKBS nariai privalo laikytis VKBS įstatų ir duotos priesaikos. Jei jų veikla prieštarauja VKBS įstatams ir duotai priesaikai - gali būti pašalinti iš VKBS narių Tarybos sprendimu.
3.4. VKBS nariai privalo mokėti nario mokestį, kurio dydį ir mokėjimo tvarką nustato VKBS Taryba.
3.5. VKBS nariai vadovaujasi devizu „ Tiesa - Garbė - Orumas" (Veritas - Honorre - Respectum) ir pagal galimybes aktyviai dalyvauja krašto veikloje.

4. VKBS organai

4.1. VKBS organai:

- Seimelis (jo kompetencija prilyginama visuotiniam narių susirinkimui)
- Taryba (kolegialus valdymo organas) .
- Vadas (vienasmenis valdymo organas)

5. Seimelis

5.1 Aukščiausias VKBS organas - Seimelis, kuris šaukiamas kas 4 metai. Jis turi visas visuotinio narių susirinkimo teises. Seimelis gali būti šaukiamas ir dažniau, jei to reikalauja 2/3 VKBS Tarybos narių arba 1/3 VKBS narių.

5.2. Seimelis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 deleguotų atstovų pagal Taryboje patvirtintą sąrašą.
5.3 Seimelis 4 metų laikotarpiui renka Tarybą ir nustato kitų slruktūrinių padalinių narių skaičių.
5.4 Seimelis gali atšaukti VKBS valdymo organus ir keisti jų sudėtį

6. Taryba

6.1 Taryba yra kolegialus valdymo organas, veikiantis tarp Seimelių.
6.2 Tarybos sprendimai priimami balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau 2/3 Tarybos narių
6.3 Taryba slaptu balsavimu renka VKBS Vadą (Tarybos Pirmininką) iš Tarybos narių.
6.4 Taryba, Vado teikimu, tvirtina VKBS Kanclerį, kuris vadovauja VKBS ūkinei-fmansinei veiklai ir organizuoja VKBS kanceliarijos darbą bei VKBS Vado pavaduotojus
6.5 Taryba, Kanclerio teikimu, tvirtina VKBS iždininką
6.6 Taryba tvirtina Legitimacijos, Revizijos, Etikos komisijų ir kitų strviktūrinių padalinių sudėtis.
6.7 Taryba, Etikos komisijos teikimu, svarsto pasiūlymus dėl pašalinimo iš VKBS narių.
6.8 Taryba 2/3 balsų dauguma gali atstatydinti iš pareigų Vadą, Kanclerį ir kitų stnrktūrinių padalinių narius.
6.9 Taryba tvirtina struktūrinių padalinių darbo reglamentus.

7. Vadas

7.1 VKBS Vadas vadovauja VKBS, atstovauja jai valstybės, visuomeninėse ir kitose organizacijose bei institucijose, Tarybos pritarimu sudaro sandorius
7.2 Vadas apie savo veiklą informuoja Tarybą kiekviename Tarybos posėdyje.
7.3 Vadas renkamas Tarybos 4 metų kadencijai.

8. Legitimacijos komisija

8.1 Legitimacijos komisija darbą organizuoja pagal reglamentą, kurį tvirtina VKBS Taryba.
8.2 Legitimacijos komisijai vadovauja komisijos pirmininkas, kurį iš savo tarpo išrenka komisijos nariai pirmame komisijos posėdyje.

9. Revizijos komisija

9.1 Revizijos komisija tikrina gautų ir išleistų lėšų bei turto racionalų naudojimą, apskaitos atitikimą LR įstatymų reikalavimams.
9.2 Revizijos komisijai vadovauja komisijos pirmininkas, kurį iš savo tarpo pirmame posėdyje išrenka komisijos nariai.
9.3 Revizijos komisija kasmet revizuoja VKBS ūkinę-finansinę veiklą ir apie rezultaus informuoja Tarybą, pateikdama rekomendacijas rastiems trūkumams pašalinti.

10. Etikos komisija

10.1 Etikos komisija dirba pagal reglamentą, vertina kaip VKBS nariai laikosi VKBS įstatų ir duotos priesaikos
10.2 Etikos komisijai vadovauja komisijos pirmininkas, kurį iš savo tarpo pirmame posėdyje renka komisijos nariai.

11. Lėšos ir turtas

11.1 Lėšas sudaro stojamasis ir nario mokestis, rėmėjų įnašai, tikslinės įmokos, parama bei kitos teisėtai gautos lėšos
11.2 Turtą sudaro įvairios materialinės vertybės, patalpos, įrengimai, prietaisai ir medžiagos, įsigytos už VKBS, rėmėjų ar kitu teisėtu būdu gautas lėšas. Turtas įgyjamas, apskaitomas, saugomas ir naudojamas įstatymų ir VKBS Tarybos nustatyta tvarka.
11.3. Pajamas, gautas iš bet kokių šaltinių VKBS gali naudoti tik jos įstatuose nurodytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
11.4. Lėšos naudojamos korespondencijai, ryšių su užsienio analogiškomis bendrijomis plėtojimui, renginių organizavimui bei leidinių rengimui ir spausdinimui, kitiems VKBS tikslams ir uždaviniams įgyvendinti pagal VKBS Tarybos priimtus nutarimus.

12. Dokumentų ir kitos informacijos apie VKBS veiklą pateikimo nariams tvarka

12.1 VKBS nariai pageidaujantys gauti informaciją apie VKBS ar kitokius dokumentus apie VKBS raštiškai kreipiasi į VKBS Tarybą, kuri per įstatymų nusattytą terminą pageidaujamus dokumentus ar kitą informaciją pateikia pareiškėjui raštu arba elektroniniu paštu.

13. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

12.1. VKBS vieši pranešimai ir skelbimai yra viešinami dienraštyje „Lietuvos žinios" (toliau -Dienraštis).
12.2. Apie VKBS reorganizavimo sąlygų sudarymą paskelbta dienraštyje 3 (tris) kartus ne mažesniais kaip 30 (trisdešimties) dienų intervalais arba vieną kartą skelbiama dienraštyje ir pranešama registruotu laišku visiems VKBS kreditoriams ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki seimelio, kurio darbotvarkėje numatoma svarstyti šį klausimą, sušaukimo.
12.3. Apie VKBS likvidavimą turi būti paskelbta dienraštyje 3 (tris) kartus ne mažesniais kaip 30 (trisdešimties) dienų intervalais arba paskelbta dienraštyje vieną kartą ir pranešta kiekvienam VKBS kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Sprendimas likviduoti VKBS turi būti paviešintas įstatymų nustatyta tvarka.

14. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

14.1 Filialai ir atstovybės gali būti steigiami LR asociacijų įstatymo numatyta tvarka
14.2 Filialas ar atstovybė steigiami pritarus 4/5 seimelio balsų dauguma
14.3 Filialo ar atstovybės veikla nutraukimą pritarus 2/3 seimelio balsų dauguma

15. Įstatų keitimo tvarka.

15.1 įstatai keičiami seimelio 2/3 balsų dauguma

16. Veiklos nutraukimas

16.1. VKBS veikla nutraukiama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka arba ne mažesne, kaip 2/3 seimelyje dalyvaujančių VKBS narių ir steigėjų balsų dauguma.
16.2. Seimelis skiria likvidacinę komisiją ir numato jos darbo tvarką.
16.3. Likvidavus VKBS, jos turtas, atsiskaičius su kreditoriais ir samdomais darbuotojais, pagal likvidatoriaus ar likvidacinės komisijos sprendimą panaudojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta tvarka.

Klausimai neaptarti šiuose įstatuose sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Įstatai pasirašyti 2013 m. gegužės mėn. 31 d.

Įgaliotas asmuo